Blog Image

ROTbloggen

Om ROTbloggen

ROTbloggen är skapad inom ramen för en studie om renovering och ombyggnad. Projektet genomförs av Malmö högskola på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.

Teknisk status i den svenska bebyggelsen

"Tutti frutti" Posted on 2012-09-25 19:26

Resultat från projektet BETSI Boverket 2010 och denna rapport ger bland annat
en grundlig(!) överblick över byggnadsbeståndets status fördelat på småhus, flerbostadshus och lokaler.

Skador och bristande underhåll som behöver åtgärdas framöver:

Grund: grundkonstruktion och stomme, t ex sprickor i
källarväggar, fukt i oinredda källare

Installationer: el/värme/ventilation/vatten/avlopp, t ex
ventilationssystem och radiatorer

Fönster: fönster/dörrar,

Våtrum: bl a byte av badkar och handfat

Ytterväggar: fasad/fasadkompletteringar och balkonger, ommålning

Yttertak: tak utvändigt och vind, bl a mindre läckage

Invändiga ytskikt: invändiga
ytskikt/snickerier/inredning/trappor/

Rapporten är späckad med information om byggnaders och byggdelars status, inomhusluft, fuktskador samt vad som åtgärdats under senare år. Tabeller samlade i bilaga 2 kan läsas kors och tvärs…

Här kommer ett par exempel, en bråkdel av innehållet (Källa: Boverket):Ökad kunskap ger större trygghet i arbetet

Kompetensförsörjning Posted on 2012-09-25 13:43

Denna förstudie indikerar att anbudsgivare och entreprenör inte alltid kan förlita sig på att handlingarna i förfrågningsunderlaget stämmer med verkligheten. Det kan nog inte beställaren heller. Ingen tycks dock anse att en kostsam överdimensionerad och förstörande inventering är lösningen på detta (generellt).

Av denna anledning tycker jag att det vore bra (bättre?) att även ge entreprenörerna tillgång till sådan kunskap som normalt tillämpas av konsulter och projektörer i projekten.

Hur skall annars byggföretaget kunna säkerställa hälsa och säkerhet för yrkesarbetare och andra, t ex kvarboende, om konsultenas inventeringar inte är fullständiga?

– För att planera och genomföra rivningen på ett säkert sätt bör entreprenören ha förståelse för bygganden stomme och samverkan mellan bärande konstruktionsdelar. Denna kunskap skall ingå i utbildning av yrkesarbetare (se BYN´s målbeskrivniingar för Gemensamma grunder alla yrkesarbetare)

– Hälso- och miljöfarliga material är svåra att i förväg upptäcka och identifiera i dolda konstruktioner och utrymmen som inte är tillgängliga vid konsultens inventeringar. Genom vidare spridd kunskap om dessa ämnen/material kan entreprenören under projektets gång vara uppmärksam på eventuell förekomst samt hantera allt riskmaterial på ett säkert sätt!

Jag föreslår alltså utveckling av arbetsinstruktioner enligt tidigare blogginlägg.

Entreprenören måste ofta göra egna uppmätningar i byggnader innan inköp görs och vissa arbeten kan utföras.

Jag föreslår också att huvudprojektet tittar på möjligheten att ta fram arbetsinstruktioner (en eller flera) för just vanliga mätningar i befintlig byggnad. Syftet bör bl a vara att visa hur mätning utförs med hjälp av olika mätinstrument, inkl noggrannhet och toleranser mm.Hälso och miljöfarliga ämnen i byggnader

Miljö och hälsa Posted on 2012-09-25 12:58

Boverkets utredning BETSI, om det svenska byggnadsbeståndets status, tar upp följande miljö och hälsofarliga ämnen:

– Asbest

– PCB.

– Radon/Blåbetong

– Legionella

– Kvävedioxid

– Formaldehyd

– Flyktiga organiska föreningar, VOC

I syfte att prioritera och motivera utveckling av
arbetsinstruktioner diskuteras de olika ämnen nedan:

Miljö och
hälsofarliga byggnadsmaterial

Sanering av asbest och PCB omfattats av byggnadstekniska
åtgärder som även medför hälsorisker för sanerarna samt för övriga rivnings-
och byggnadsarbetare och för kvarboende.

Rivning av blåbetong bedöms däremot inte utgöra någon akut
förhöjd risk för omgivning i samband med rivning.

Ett annat ämne som förekommer är bly i t ex avloppsstammar av gjutjärn. BETSI tar inte upp detta i sin lista, men det är definitivt ett material som hanteras i samband med vissa ROT-jobb och riskerar då att blandas med övrigt avfall.

Även komponenter med kvicksilver kan förekomma i omlopp men är generellt enklare att hålla isär vid rivning. Om detta sedan görs är ju en annan fråga, men det känns i jämförelse som lite ”overkill” att ta fram en hel arbetsinstruktion kring detta. Bättre att prioritera andra moment, tycker jag…

Legionella

Legionella innebär hälsovådlig bakterietillväxt i
VA-systemet, VVC etc. Risker för exponeringen för legionella uppstår främst i
samband med användning av varmvattnet ur systemet.

Det kan vara svårt att fastställa att legionella förekommer
i ett system. Det är vid inventering av varmvattentemperaturer och rörsystemets
uppbyggnad som risken för legionella bedöms. Genom att åtgärda systemet enligt
riktlinjer kan risken för legionella undvikas.

Sanering av legionella kan utföras dels via tekniska
åtgärder i varmvatten- och rörsystem, dels genom upphettning av varmvattnet som
cirkulerar i systemet.

Emissioner i inomhusluften

För övriga ämnen (samt radon) som uppmätts i inomhusluften
innebär dels brister i ventilation (kvävedioxid) samt emissioner från
byggmaterial (ofta nyare och omfattas därför sällan vid en ombyggnad) och/eller
från kemikalier mm som används vid förvaltning eller brukande av byggnaden.

Åtgärderna mot dessa emissioner är främst förbättringar
avseende ventilationen. Metoderna kan variera med olika byggnader förutsättningar.
Arbetsinstruktioner skulle kunna tas fram baserade på olika åtgärder i
ventilationssystemet. Denna förstudie omfattar dock inte inventering av sådana
åtgärder, men det kan ju bli en fråga för framtiden att titta närmare på?

Slutsats

Ovanstående resonemang leder fram till slutsatsen att
ombyggnadsprojekt generellt främst är betjänta av arbetsinstruktioner som rör
asbest, PCB, bly och möjligen legionella (som även kan användas av förvaltningen).

Varje arbetsinstruktion bör i tillämpliga delar innehålla:

 • kunskap
  om förekomst
 • metoder
  för identifiering respektive bedömning
 • metoder
  för sanering och hantering av kontaminerat avfall
 • regelverk
  och särskilda föreskrifter
 • arbetarskydd
  och skydd mot exponering för omgivningen

Syftet med att upprätta AI för t ex asbest och PCB som ändå oftast saneras av specialfirmor är dels:


– att vår studie indikerar att de inventeringar som gjorts inför projektet och upphandlingen ofta är bristfälliga och därmed otillförlitliga för entreprenören!

– att dokumentera goda exempel

– kunna sprida kunskapen till byggarbetsplaster, konsulter och användas i utbildningsammanhang(!)

– men framförallt för att säkerställa att allt verkligen identifieras och hanteras på ett betryggande sätt genom att all personal på arbetsplatsen skall ha kunskapen tillgänglig!