I förstudien
tycks meningarna går lite isär angående status på miljonprogrammet. En del
anser att det är reltaivt gedigna hus och att största problemet är sanering av
asbest och PCB. Några anser att miljonprogramsområden drar mycket energi medan
andra anser att de generellt inte är så dåliga varken ur energisynpunkt eller
kvalitetsmässigt.

Miljonprogramshusen
sägs vidare vara av sämre byggteknisk kvalitet än ännu äldre byggnader Det
påpekas vidare att det finns nyare bestånd med betydligt sämre kvalitet i
vitala beståndsdelar, t ex fönster, bl a från 1980-talet.

Förekommande och kommande renoveringsbehov i miljonprogrammet sägs
vara:

·
köksinredning

·
badrum

·
stammar

·
ventilation

·
uppvärmning

·
vissa klimatskal

Exempel på särskilda förutsättningar i vissa miljonshus:

·
Kramlor i fasadmur har rostat

·
Prefabricerade installationsväggar försvårar renovering i kök och
bad

·
Golvavlopp saknas i badrum

·
Inåtlutande tak (motfalls) vilka behöver höjas, lutas om och
förses med utvändig avvattning.

·
Tätning mellan utfackningsparti och bjälklag är dålig och det drar
in i lägenheterna.

·
Indragna balkonger som medför värmeförluster och kalldrag via
bjälklaget.

Min tolkning/gissning är att
meningsskiljaktigheterna kring den tekniska statusen beror på vem man frågor samt vilka erfarenheter denna
person har av sina egna fastigheter respektive från utförda
entreprenader. I så fall kan kanske slutsatsen dras att den tekniska
statusen för miljonprogrammets olika hus och områden varierera beroende av
byggteknik och hur underhållet skötts genom åren?

Fler erfarenheter, synpunkter eller tolkningar?