Eftersom det finns så många osäkra förutsättningar vid ombyggnader,
t ex fukt i väggar och hälsofarliga material, bör beställarna blir bättre på
handla upp och driva ombyggnadsarbeten.

Exempel på vad som bör förbättras
enligt beställare:

 • kunna
  ställa relevanta krav,
 • värdera
  kompetensen istället för enbart kostnader
 • vara
  aktiva och drivande genom hela projektet

Entreprenörerna anser att förfrågningsunderlagen och de
handlingar, att lämna pris på och sedan bygga efter, bör bli bättre. Problemen med
handlingarna är bl a:

 • relationshandlingarn
  stämmer inte med verkligheten eller saknas
 • mått
  i handlingar saknas eller stämmer inte, bland annat kan det vara att i
  äldre hus där fönstermåtten kan variera har inte fönstren mätts upp var
  för sig.
 • miljöinventeringar
  som är dåligt utförda eller inte uförda alls, trots att uppenbara risker
  funnits.
 • befintliga
  konstruktioner och material samt underhållsstatus på byggnad

För anbudsgivare gäller det att bilda sig en uppfattning och
omfattningen på plats. Ofta handlar det om en okulär syn, men det finns exempel
på mer omfattande underökningar gjorda då det varit möjligt att utföra mer
omfattande inspektion av material i konstruktioner mm

Så här sa en
platschef:

Ett bra anbud och ett smidigt genomförande kräver:

 • Bra
  underlag samt besök på plats
 • Mycket
  noggrann planering
 • Erfarenhet !!!