Tillbaka efter ännu en intervju kring ROT-jobb. Denna gång på PEAB´s kontor i Helsingborg. Samtalet var långt och tankeväckande och vi kommer att återge mer konkret ifrån detta längre fram.

I vårt ROT-projekt ligger fokus på att scanna behovet av arbetsinstruktioner och kanske andra ”verktyg” för renovering och ombyggnad i bl a miljonprogrammet. Under studiens gång kommer ständigt andra perifera, men väl så intressanta(!) aspekter kring ROT-jobb upp. Vi kan betrakta dessa som parenteser i projektet. En sådan parentes som skapat hårklyveri för min del är följande:

När lönar sig en energieffektivisering?

Grovt generaliserat är det alltså mer ekonomiskt (och sannolikt även lite bättre ur miljöhänsyn) om underhållet i byggnaden är eftersatt när energiinvesteringen görs och underhållsbehovet samtidigt ses över.

Ganska logiskt egentligen. Underhåll och investeringar som gjort på senare år och som kanske ännu inte ”räknats hem” ekonomiskt riskerar att lägga lönsamhetshinder vid ytterligare ingrepp och åtgärder i samma byggdel eller installationssystem.

Svårt att motivera ett större ingrepp i redan åtgärdat klimatskal. Problemet är när åtgärderna utförts innan de nya energikraven kom till.

Om fasad eller tak eller ventilationsanläggning däremot är i mer trängande behov av underhåll kan den relativt sett mindre merkostnaden härvid för t ex tilläggsisolering eller installation av bättre fläktar medföra att energiåtgärden lönar sig direkt. Underhållet i övrigt skulle ju ändå göras. Den merinvestring som görs är relativt liten och står i paritet med de energibesparingar som sedan görs.

Vet inte om jag återgivit detta helt korrekt, men en rumphuggen slutsats blir ändå:

Bristande underhåll av byggnad är ett plus i enegieffektiviserings syfte!

Hyrorna borde då också kunna hållas förhållandevis låga även efter åtgärd…, dvs om det nu är så att de fastighetsägare som representerar det bristande underhållet har sparat överskottet från tidigare hyresintäkter… Har dom det tror ni? 🙂