Vid rivning i hus från 60-70-talet (även i ännu äldre hus) kan bl a följande miljö- och hälsofarliga ämnen påträffas:

– Asbest
– PCB
– Bly
– Kvicksilver
– Freon
– Mikrobakteriell tillväxt, t ex bakom kakel och badkar i gamla badrum.

Enligt denna studies intervjuer med representanter för både allmännyttan och byggföretag görs oftast en miljönventering innan anbudsförfrågan går ut.

Byggföretagen upplever osäkerhet kring dessa miljöinventeringar som sägs vara av varierande kvalitet. Kanske beroende på att konsulterna inte haft tillgång till alla utrymmen eller möjlighet att göra förstörande undersökningar?

Ibland är konsulternas miljöinventeringar å andra sidan överarbetade! Eftersom entreprenören måste ta rationella beslut avseende rivningens omfattning och genomförande, hade i vissa fall kostsamma analyser och provtagning kunnat begränsas.

Det blir sannolikt mer effektivt att göra en ”lagom omfattande” miljöinventering först och sedan vid behov komplettera inventeringen och identifiering av miljö- och hälsofarliga material under rivningens gång.

För entreprenörens del kan det vara bra med bättre kunskap och underlag att tillgå för oförutsedd upptäckt av skadliga ämnen. Inte minst ur arbetarskyddssynvinkel!

För konsulterna som gör inledande inventering kan det vara bra med ökad förståelse och kunskap om rivningsprocessen samt om entreprenörens möjligheter och kostnader att separera och ta hand om miljöstörande rivningsmaterial. T ex skulle konsulterna i större utsträckning kunna optimera miljöinventeringen och komplettera denna med föreskrifter för entreprnören om var och hur provtagning skall ske under rivningens gång.

I förekommande fall bör konsulten också kunna bedömma om och när ytterligare provtagning är onödigt jkostsam då hela huset eller hela byggdelar ändå bör hanteras som kontaminerade – av praktiska, arbetsmiljö och/eller kostnadsskäl.

I denna skrift från förra seklet finns grundläggande information om förekomst av flera miljöstörande ämnen i hus: http://byggipedia.se/PDF/Miljostorande_material.pdf. Den gäller än idag, åtminstone som underlag!

Jag föreslår att det tas fram tydliga och pedagogikst arbetsinstruktioner för inventering, provtagning, analys samt för en säker hantering av hälsofarliga rivningsmaterial på arbetsplatsen.

Liksom idag bör detta arbete utföras av konsulter och specialfirmor som har innehar nödvändig kompetens. Arbetsinstruktionerna skulle främst tjäna som syfte att stärka entreprenören i sin hantering av oplanerad förekomst av t ex asbest och PCB. Ökad kunskap även bland utförare är dessutom en förutsättning för ett gott arbetsskydd.

Sannolikt kan dylika arbetsinstruktioner också bidra till ökad kompetens bland konsulter samt för att utbilda nya konsulter i miljöinventer