Ett ROT-projekt skulle krasst kunna delas upp i rivningsarbete och byggnadsarbete och hänvisa sistnämnda arbeten till arbetsinstruktioner för nyproduktion, men det är inte så enkelt. Det finns andra förutsättningar att ta hänsyn till än vid nyproduktion.

Omfattning och utförande av arbetena varierar med projektens olika förutsättningar. Som en av de intervjuade uttryckte det:

Det går inte att standardisera ROT-jobb. Varje projekt har sina förutsättningar”.

De som arbetar med ROT-jobb tycks ha lärt sig hantera dessa genom erfarenhet, men de flesta säger också att det kan behövas vissa hjälpmedel för beredning och planering.

Vad jag undrar är:

– Hur förs erfarenheten och de goda exemplen vidare?

– Hur bör vi då studera ROT-projekt och utveckla funktionella arbetsinstruktioner för ROT-jobb?

– Vad kan ”standardiseras” ? Kunskap och kompetens, kanske?

Visst kan metodiken vid planering och genomförande av olika ROT-arbeten ”standardiseras” (lite) t ex med utgångspunkt ifrån processen och olika skeden av arbetet – där kanske nya beslut måste tas. Detta verkar de intervjuade överens om.

Om vi betraktar ROT-projekten som en process med delvis kända grundförutsättningar samt en en del överraskningar – då behövs en välsmord organisation med ständig beredskap samt relevant kompetens!

Vi behöver då utveckla arbetsinstruktioner som tar upp ”eventualiteter” och ge exempel på hur dessa hanteras om/när i processen de blir aktuella.

Detta behöver inte vara så komplicerat egentligen. Varje arbetsmetod har sin arbetsinstruktion och sina ”eventualiteter”.

Beredskapen kan t ex bestå i:

– kunna hantera en tidigare okänd fuktskada som upptäckts bakom ytksikt och inredning.

– kunskap om provtagning avseende miljöstörande ämnen i delar som tidigare inte inspekteras/förstöras

– beredskap för hantering av t ex fukt- eller asbest och hur detta påverkar arbetsgången.

Märk väl att särskilda metodbeskrivningar (arbetsinstruktioner) bör tas fram för olika former av sanering.

Viktiga moment som bör belysas i varje arbetsinstruktion för ROT-jobb kan vara:

– Hälsa och säkerhet för det specifika arbetet – och då även för de kvarboende!

– Logistik – av material, men också av olika yrkeskategorier, UE och hyresgäster!

– Nödvändig beredskap för det aktuella arbetet.

Det blir lite att bita i!