Igår blev jag tipsad om ett ombyggnadsprojekt i Allingsås som enligt tipsaren fått både ris och ros. Själv är jag av den åsikten att vi bör vara tacksamma över alla erfarenheter.

Dyrköpta ”läxor” kan vi också lära oss något av!

Uppgifter och diskussion nedan bygger på information från Allingsåshems egen hemsida: http://www.alingsashem.se/index.php?page=brogardens_ombyggnad

Miljonprogramsområdet
Brogården i Alingsås (byggår 1971-73) har beslutats byggas om med
”passivhusteknik” i ett partneringprojekt med Alingsåshem och
Skanska.

Lägenheterna på Brogården kommer inte att komma upp till
passivhusstandard, men energianvändningen kommer att
minskas. Projektet startade 2008 i ett av husen, som hade nyinflyttning
2009.

Vad
avser passivhusteknik?

Passivhusteknik
innebär i det här fallet åtgärder i klimatskal, inkl både fasad och utfackning
samt installation av FTX med återvinning av värme ur frånluften.
Innetemperaturen skall värmas med hjälp av den värme som alstras från
elektriska och elektroniska apparater samt de boende. Som reserv kopplas ett
fjärrvärmeuppvärmt värmeelement till värmeväxlaren som återför värme till
tilluften.

Uppgifter om projektet:

-Uppvärmning

Fjärrvärme
via ventilationen

– Ventilation

Mekanisk
från- och tilluft med värmeväxlare (FTX), temperaturverkningsgrad 85%

– Yttervägg

44 cm isolering, U-värde
0,09

– Tak

40 cm isolering, U-värde
0,10

– Bottenplatta

12-20 cm isolering

– Fönster

Kryptongasfyllda,
U-värde 0,85

Källa:
Allingsåshem

Förutom
värmeåtervinning ur frånluften har Allingsåshem gjort följande åtgärder:

– Utfackningspartier har rivits och helt ny
yttervägg med tjock mineralullsisolering (se tabell) har byggts upp.

– En helt ny skalmur av tegel har murats och
hängts upp på vertikala profiler som skapar luftspalt.

– Värmeförluster via bjälklag/balkong elimineras
genom att fasaden flyttats ut över de tidigare indragna balkongerna så att hela
fasaden ligger i liv. Nya balkonger hängs utanpå.

– Tilläggsiolering av bottenplatta

Som
Allingsåshem själva påtalar handlar det om omfattande energiåtgärder men inte om
ett komplett passivhus – även om motsvarande teknik använts i de delar som byggts om.

Diskussion:

Intervjuer
och slutsatserna i vår egen studie indikerar att husen bör ha ett extremt
eftersatt underhåll om en så omfattande upprustning som Allingåshem gjort skall
”betala sig”: http://rotbloggen.rotai.se/#post2

Dessutom bör man nog räkna med att behöva tömma huset
på hyresgäster.

Å andra sidan är ju vissa av åtgärderna i
projektet, t ex installation av FTX, vanligt förekommande. Om tilläggsiolering
av fasader och tak tillåter passivhusstandard, dvs isolertjocklekar på upp till
440 mm
vill jag däremot låta vara ospekulerat, liksom nyttan av isolering av
källargolvet.

Varje projekt är som sagt unikt och kanske
kan erfarenheterna från detta ”fullskale-projekt” i Allingsås bör tas
tillvara för att kunna användas i de projekt och de byggdelar där
förutsättningarna finns, t ex vid genomruttna utfackningspartier…

Vår fråga är nu hur frekvent det kan
komma att bli med rivning och nybyggnad av utfackningspartier eller att flytta
ut balkongväggen i liv med resten av fasaden? Samt att hänga upp nya balkonger?

Kan det bli aktuellt att ta fram en arbetsinstruktion kring detta?

Boverkets
BETSI-rapporter indikerar t ex att skador och reparationsbehov i byggnadsbeståndet
är av begränsad omfattning/art – även om eftersatt underhåll förekommer!

Spontant
tror jag själv att arbetsinstruktioner för passivhusbyggande hade fyllt en
bättre funktion på byggAi.se: http://www.byggai.se/ Det kan kanske bli nästa grej…smiley?