Förstudien kan nu betraktas som vilken väderprognos som helst, dvs ”klar till halvklar” 😉

Flera av punkterna nedan kommer att behöva utvecklas och förtydligas ytterligare innan vi är helt klara med förstudien!

Detta innebär bland annat att för varje punkt kan mer än en arbetsinstruktion behöva tas fram, t ex för att visa olika metoder eller olika delar av ett mer komplext arbeten såsom renovering av stammar och badrum.

Förslag till arbetsinstruktioner att ta fram:

Läs listan och kom med gärna med egna förslag eller tillägg!

Rivning – generellt

1. PCB – Förekomst och identifiering, provtagning och analys, sanering/hanering inkl skyddsåtgärder

2. Asbest – Förekomst och identifiering, provtagning och analys, sanering/hanering inkl skyddsåtgärder

3. Håltagning i betong – fokus på hälsa (kvartsdamm mm) och säkerhet (avgränsning av arbetsområde, stabilisering av stomme m fl skyddsåtgärder.

4. Rivningsmetoder – hantering av rivningsmaterial generellt och för några specifika arbeten, t ex ytskikt bad, stänkskydd, bänkskiva i kök.

Installationer

1. Checklista för inventering av installationer och system (finns det redan?) med bilder och exempel.

2. Stambyten – AI för en eller flera utvalda metoder, samt rivning (omhändertagande av t ex gjutjärnsrör och blymuffar) och håltagning

3. Legionella – Inventering och bedömning av förekomst samt metod för sanering.

Bygg

1. Inventering klimatskal – konstruktion, U-värde, status, eventuella skador

2. Metoder för fasadrenovering och ev tilläggsisolering – skalmur, puts, panel, fönster och fogar inkl inventering och besiktning av infästningar.

3. Metoder för takrenovering, t ex reparation av skadat underlagstak, väderskydd mm samt ombyggnad/omlutning/höjning av tak, tilläggisolering.

4. Saneringsmetoder – fukt i befintlig konstruktion/material, asbet, PCB

5. Byggmetoder, typ ByggAi, men anpassat till ombyggnader, t ex metoder och material för renovering av badrum.

6. Återbruk av begagnade byggvaror och VVS – möjligheter och tillvägagångssätt

Kommentarer:

Alla arbetsinstruktioner bör med tydlighet lyfta fram arbetsmiljöaspekter vid denna typ av arbeten och ha lika stor fokus på kvarboendes hälsa/säkerhet.

Arbetsinstruktioner som beskriver komplexa arbeten, t ex renovering av badrum, med flera yrkesgrupper bör beskriva dessa samt lyfta fram viktiga aspekter på samordning av arbetena.

Nu har vi definierat behovet av arbetsinstruktioner – översiktligt

Då återstår att förtydliga vilka arbeten, förfaranden och arbetsmetoder som skall prioriteras att ta fram Ai för i huvudstudien samt att bättre specificera moment och innehåll i dessa.

Detta hoppas jag att även referensgruppen och alla andra som känner sig manade bidra med förslag och synpunkter kring.

Tack på förhand!