Det mest kritiska momentet vid ombyggnader tycks vara
stambyten och badrumsrenovering. Tidspressen är stor i synnerhet när det finns kvarboende
hyresgäster.

Tidplan från 2 veckor och uppåt

Om utsatt tid kan hållas beror kanske främst på metodval och
att arbetena planeras och samordnas väl. Behov av sanering av asbest eller
bakomliggande fukt påverkar tidplanen.

I denna förstudie har påträffats metoder som skall ta från
två veckor (10 arbetsdagar) och upp till 5-6 veckor eller längre – per badrum.

Metodval – en praktiskt och ekonomisk fråga

Inför valet av metod är kanske främst status på befintliga
material och det underhållsekonomiska perspektivet avgörande. Metod kan vara
alltifrån rivning av befintliga rör och stammar samt ytskikt och vid behov även
stomkomplettering till att låta allt befintligt ligga kvar och bygga det nya
badrummet med nya stammar utanpå (eller inuti) det gamla.

Stammarna

En vanlig och ganska ”logisk” metod vid stamrenovering är att nya rör
dras i befintliga schakt alternativt utanpåliggande. Behov av bilning
förekommer samt eventuell inklädnad.

Att lägga rören i kassetter är en modern
metod:

Relining är en
annan metod som innebär att befintliga stammar plastbegjutes på insidan.
Metoden har precis som andra metoder både för och nackdelar. Den har också varit
omdiskuterad ur ekonomiskt, praktiskt, genomförande respektive livscykel och
underhållsperspektiv. Metoden kräver stor precision och kan innebära exponering
för hälsoskadliga ämnen. Fördelarna med metoden sägs vara att inverkan på
hyresgästens liv och boende är minimal dock bör ju även boende riskera att
exponeras för giftiga ämnen innan plasten härdat, personer med astma eller
allergi skulle kunna reagera.

Blogg om relining: En ingenjörs funderingar

Ventilationen

Vid behov dras ventilationen om i badrum t ex för att
placera frånluftsdonet närmare duschen.

Ytskikt

Renovering av ytskikt i ett badrum kan också ske med olika
metoder från att lägga nya ytskikt ovanpå de gamla till att riva ut befintliga
material putsa om väggar och flyta golv samt lägga nya tät- och ytskikt på detta.
Härifrån kan det sedan liknas vid nyproduktion och variera med val av tätskikt
och typ av ytskikt.

Faktorer som kan påverka tidplanen är torktiderna för puts
och flytspackel som kan variera beroende på vilka nya tät- och ytskikt som
skall appliceras.

Inredning

Inredning och porslin i badrum såsom badrumsskåp, handfat,
badkar, byts normalt ut vid renovering och ofta sker härvid också en standardhöjning
på utrustningen.

Vanligen byts badkar ut mot enbart dusch och blandare blir mer energi- och resurssnåla. Ibland förbereds även för installation av tvättmaskin. De
nya blandarna brukar bli mer energisnåla än de gamla.

Arbetsmiljö – rivning

Vid rivning av befintliga stammar är arbetsmiljöaspekter samt hantering av ev blymuffar viktiga att beakta. Även asbestsaneringen skall vara gjord är kunskap om asbestförekomst och hur provtagning går till en fördel att ha för en ”ombyggnadsarbetare”.

Sanering – fuktskada

Fukt i bakomliggande byggdelar och material torkas ut med
hjälp av fläktar eller om materialet är skadat kan det bytas ut. Uttorkning av
i förväg icke kända fuktskador påverkar naturligtvis tidplanen för
färdigställande av ett badrum.

Tillfälliga
installationer

För hus som inte har bad/dusch och toalett i något gemensamt
utrymme, behövs provisoriskt installerade duschutrymmen och toaletter för
hyresgästerna att använda under renoveringsarbetets gång.

– Adderametoden

Sen har vi förstås addera-metoden (som utvecklats
av NCC) och där inget av ovanstående påstås bli något problem. Med denna byggmetod skall enligt NCC endast 10 dagar behövas för
renovering av både stammar och ytskikt, dvs upp till två veckor beroende på hur
arbetet förläggs?

Metoden innebär i korthet att det nya badrummet byggs
innanför det gamla med ventilerad luftspalt mellan nya väggen/golvet och
befintliga ytor. Rören dras i kassetter. Läs mer här: Addera metoden

– 3-veckors traditionell
metod

I denna studie har vi på plats studerat en metod för mer traditionell
renovering av både stammar och bad på 3 veckor (15 arbetsdagar). Metoden är
grundlig, dvs befintliga ytskikt rivs, stammar och rör rivs delvis och nya
bilas ner i golv. Ny el dras i väggarna precis som vis nyproduktion etc etc.

”Hemligheten”
ligger i att arbetena UE och de olika yrkeskategorierna är väl synkade och kan
samarbeta på ett funktionellt sätt samt att platschefen planerat arbetena
minutiöst. I vår rapport från förstudien kommer vi att presentera ett exempel
på denna metod, minutiöst välplanerad!