Värmeväxling:

En vanlig energiåtgärd i bl a miljonprogrammet är installation av värmeväxlare (FTX) och de tekniska åtgärder som görs i byggnad för att detta skall fungera optimalt.

En metod som redovisats för mig i denna studie är:

– att installera VVX centralt i byggnaden,

– koppla till befintligt frånluftssystem samt

– att stänga/täppa till befintliga tilluftskanaler, t ex ventilation i fasad eller fönster.

Här skulle en arbetsinstruktion vara på sin plats! Eller flera?

Bild: FTX-systemets principer. Källa: Energimyndigheten

Brister och underhållsbehov i befintlig ventilation:

Boverket har i sin BETSI-utredning konstaterat att det baserat på OVK visat sig behövas åtgärder kring ventilationen i en stor del av bebyggelsen. Detta är väl en typisk underhålls och ev ROT-åtgärd.

Jag tycker att i huvudstudien bör dokumentera exempel på sådana byggnadstekniska och installationsmässiga åtgärder som underlag för en eller flera arbetsinstruktioner, att använda både i fastighetsförvaltning och utbildningssyfte!