En
rikstäckande undersökning av byggnaders energianvändning, tekniska status och
innemiljö har genomförts BETSI. Resultatet
har dokumenterats i flera rapporter samt legat till grund för förslag till
delmål och åtgärder.

I huvudrapporten: Så mår våra hus, från 2009, framgår bl a
följande:

Energi i bebyggelsen

För att nå målet 2050 måste antagligen de byggnader som
kommer till under perioden fram till 2050 använda ännu mindre energi än vad dagens byggregler medger.

Med undantag för de fossila bränslen som används vid
produktion av el och fjärrvärme kan sannolikt användning av fossila bränslen för
uppvärmning av hus upphöra till år 2020. I småhus har användning av biobränsle
ökat.

Skador och bristande underhåll i byggnader

Cirka 66 procent av alla byggnader som ingår i studien har
någon form av anmärkning om skada eller bristande underhåll.
Åtgärdsbehovet bedöms dock inte vara av allvarlig karaktär generellt.

Exempel:

– renovering av
fönster, kök och badrum,

– målning av
träfasader

– byte av
takmaterial.

Om alla åtgärder skulle åtgärdas direkt skulle det kosta 230
– 330 miljarder kronor. Ordinarie utgift för underhåll och
reparationer uppgår till cirka 100 miljarder kronor per år enligt SCB.

Koppling mellan dokumenterade brister och de boendes ohälsa:

Boverket finner i stort sett inga kopplingar mellan
”brister i
inomhusmiljön och upplevd ohälsa” som är statistiskt
säkerställd
.”

Samtidigt fastställer rapporten att endast ca 60 procent av de
byggnader som omfattas av den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationen, OVK, har
genomfört dessa utan anmärkning. Boverket vill därför ändra ventilationsmålet
för en god bebyggd miljö till:

samtliga byggnader som omfattas av kraven på
återkommande ventilationskontroll, OVK, senast år 2015 har en dokumenterat fungerande
ventilation

Radon

Flerbostadshusen bedöms kunna nå målet för radon i inomhusluften
till år 2020, dvs lägre än 200 Bq/m3 luft, medan småhusen har en bit kvar.

Inomhusbuller

I mer än en tredjedel av flerbostadshusen besväras
människorna av buller. Boverket
föreslår därför följande delmål God inomhusmiljö:

alla byggnader uppfyller de krav på bullerskydd som
gäller för nya byggnader. I
undantagsfall accepteras en avvikelse från nybyggnadskraven
med högst 5 dB.

Bulleråtgärder behöver göras i lokaler som skolor och förskolor.

Fukt och mögel

BETSI´s undersökningen visar att cirka 30 procent av småhusen
och ungefär 15 procent av övriga byggnader har mögelpåväxt som kan ha betydelse
för inomhusmiljön. Mögel förekommer i stort antal byggnader
är källare, uteluftsventilerade krypgrunder och vindar. Förekomst av
vattenskador ingår inte i bedömningen.

Länkar till några av BETSI-rapporterna:

Så mår våra hus – rapport

Så mår våra hus – Artikel

Teknisk status i den svenska bebyggelsen

Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar

Taksäkerhet – resultat från BETSI