I rapporten Effektiv
logistik i innerstadsprojekt
, redovisar MKB Fastighets AB hur logistiken i ett nybyggnadsprojekt i centrala Malmö löstes.

Leveranser av
material till bygge var en viktig faktor som beaktades genom hela projektet, från upphandling till produktion.

1. Förberedelser i projekteringen:

MKB ställde krav på entreprenörerna redan i
upphandlingsskedet och stor möda lades för att redan under projekteringen skapa
bra förutsättningar för produktion och logistik.

I projektet var
hög prefabriceringsgrad, upprepningseffekter,
enhetliga
produktionslösningar samt behovsstyrda leveranser viktiga medel för att
underlätta logistiken.

2. Logistikansvarig:

Det tillsattes en logistikansvarig och en ansvarig för
övervakande av in- och utgående leveranser till bygget.

3. Bokningsbara lossningsplatser:

Särskilda lossningsplatser etablerades som var
bokningsbara via internet och endast inbokade transporter som kom på utsatt tid
(!) släpptes in på bygget.

4. Information till alla projektmedarbetare:

MKB tog fram en pedagogisk informationsvideo som
visades för alla projektmedverkande för att skapa en förståelse för projektet i
sin helhet.

5. Rutiner för uppföljning:

Från projektstart fanns rutiner för vad som skulle
följas upp och hur detta skulle ske.

Mina egna spontana reflektioner:

– Framförallt större ombyggnadsprojekt i
innerstadsområden
bör kunna dra viss nytta av projektets erfarenheter.

– Vid ombyggnader är dock logistiken inom bygget av
speciell karaktär och inte helt jämförbart med nyproduktion!

Förberedelser redan i projekteringsskedet är alltid
bra för produktion och logistik, men min erfarenhet säger mig att då krävs generellt
bättre kunskapen kring produktionsförutsättningar bland
projektörerna! Det hjälper naturligtvis också till om entreprenören är med i
tidigt skede.

– För ombyggnader skulle vi kanske vara betjänta av ”ombyggnadsprojektörer
med spetskompetens. Det finns en marknad, men upphandlingen av projektering
måste synkas med LOU!

– Logistikansvarig är en annan spetskompetens som dels
varje komplicerade entreprenad bör ha, även ombyggnader. En sådan kompetens kan
ju dessutom användas för att överbrygga ”klyftan” mellan projektering
och produktion vad gäller logistik av material och byggdelar.

– Ordentlig och pedagogisk information kring projektet tycker jag borde
höra varje byggprojekt till för att just öka förståelsen för helheten och målen
med projektet. I ombyggnadsprojekt är det kanske – förutom logistikfrågan – förståelsen
och bemötande av kvarboende hyresgäster.

Som ni ser har jag tagit fasta på det kompetens- och informationsbehov, som jag uppfattar som viktiga parametrar.