Boverkets
utredning BETSI (som jag refererat till i tidigare inlägg) visar att många varmvattensystem är bristfälliga. Det antas finnas brister
både i projektering, installation och utförande samt injustering av system. Dessutom anser utredningen
att fastighetsägarnas rutiner att kontrollera varmvattentemperaturen vid
tappstället skulle kunna vara bättre.

I BETSI pekas på tre olika problemområden för VVC:

1. för låg returtemperatur som kan innebära att
legionellabakterier kan överleva och öka i antal

2. för stora temperaturskillnader mellan varmvatten och
varmvattencirkulation som kan innebära dels låga temperaturförluster, dels att
temperaturförlusterna värmer upp kallvattnet om ledningar är placerad i samma schakt,

3. uppvärmning av dricksvattnet (kallvattnet) som kan
innebära risk för tillväxt av legionellabakterier även i kallvattenledningar.

Figur: BETSI, Boverket

Fastighetsägare uppmanas i rapporten att utföras mätningar
av temperaturer och vattenflöde,
kallvatten, schakt och VVC-slingor under längre tid för att kartlägga
variationer i varmvattensystemet.

Legionellaprov bör tas i äldreboenden,
hotell, sporthallar, simhallar, sjukhus och flerbostadshus bör även
legionellaprov tas.

I vår studie har en representant inom VVS-branschen
bekräftat behovet av åtgärder avseende legionella. En metod kan innebära:

 • temperaturmätningar
  bl a vid alla tappställen samt
 • riskbedömningar
  baserade på utformning av varmvattensystemet, t ex rörsystemets utformning, förekomst av varmvattenuppvärmd handdukstorkar och s k ”blindtarmar” eller andra hinder för ett gott flöde och
  cirkulation.
 • nedkylning
  respektive uppvärmning av vattnet i VVC.

Jag föreslår att vi i vårt projekt tar fram en arbetsinstruktion över systematik vid mätningar, provtagning och inventering av riskkonstruktioner för legionella samt beskriver metod/er för sanering och förebyggande åtgärder.

Länkar:

Så mår våra hus – rapport (BETSI)

Teknisk status i den svenska bebyggelsen (BETSI)

Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar (BETSI)

Information om Legionella (Boverket)

Legionella i vatteninstallationer (VVS Företagen)

http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/vatten/legionella/skotselavvattensystem