Det är olika hur allmännyttan går åt miljonprogrammet. Det
tycks förekomma ganska olika strategier för underhåll och standarhöjningar.

Det
mest genomgripande exemplet på standardhöjning som jag påträffat utförs i
Alingsås av Alingsåshem och Skanska. Bloggat: När renoveringen närmar sig nyproduktion

Mina intervjuer och samtal med
representanter från Helsingborgshem, ABK och MKB indikerar att dessa tre har ett relativt lika synsätt på upprustning av miljonprogrammet och fokuserar på en god förvaltning i första hand och vid behov
rimliga renoverings- och upprustningsåtgärder.

Helsingborgshem har arbetat aktivt med energiåtgärder i den
vanliga förvaltningen och säger sig ha nått långt i det arbetet för att möta
energikraven. Kunskapslänken: Energitjuvar och åtgärder – Helsingborgshem

Renoveringsbehov förekommer dock och mer omfattande
ombyggnadsprojekt är på gång, bl a Drottninghög. Idag pågår också ett projekt
med fasad och stambyten på Stattena.

ABK i Kristianstad har arbetats successivt sedan1990-talet
med ombyggnader och upprustning av sitt ena miljonprogram (Österäng) och
påbörjar nu samma arbete i sitt andra området (Gamlegården). Inom ABK har två
olika strategier för ombyggnad och upprustning använts:

Upprustningen inom Österängsområdet har skett etappvis, dvs
hus för hus, med början under 1990-talet. Det finns fortfarande några
byggnader/etapper kvar att renovera. Denna strategi har lett till att skillnad
i hyresnivå mellan de olika husen i området stor beroende på om husen är ombyggda eller inte samt när de är ombyggda.

Upprustning av Gamlegården kommer ABK att hantera på ett
annorlunda sätt. Där kommer åtgärderna visserligen också att utföras etappvis
men nu åtgärd för åtgärd i hela
området samtidigt. ABK bedömer att denna metod är bättre ur ett kostnadsperspektiv
då upphandlingarna av de olika åtgärderna blir mer omfattande
upphandlingsvinster.

MKB som jag hittills (i denna studie) endast haft en kortare sejour med tycks vara av inställningen att åtgärder utförs vid behov och även
om samordningseffekter eftersträvas är man restriktiv med att ”dra igång”
omfattande upprustningsåtgärder över hela områden.

De flesta ombyggnadsprojekt som MKB driver idag är hyresgästanpassning av lokaler.

Ja, det är ungefär så som jag uppfattat det hela… smiley

Min egen uppfattning är att oavsett om en ROT-åtgärd utförs
inom ramen för en mer omfattande entreprenad eller inom den löpande
förvaltningen så skall den utföras med mer eller mindre samma teknik,
kvarboende och hänsyn till säkerhet och hälsa.

Vi bör i vår studie se till att de arbeten som berörs förses med arbetsinstruktioner som är tillämpliga i båda typer av projekt (om det nu skulle visa sig finnas skillnader i utförande eller behov av särskild hänsyn i någotdera!)