På frågan om vad som gäller specifikt vid ombyggnad fick jag i den första intervjun i denna studie svaret:

Först och främst: Lita aldrig på handlingarna!!!

  • Relationshandlingar stämmer sällan med verkligheten
  • Konsulterna
    har inte alltid kunskap om gamla byggnader och vad som finns i dem
  • Miljöinventeringar
    inte alltid utförda – trots uppenbara risker

Alla byggare säger sig föredra att vara med i tidigt skede i alla projekt och det har sina fördelar anser nog även beställarna eftersom underlagen att planera och lämna anbud på är just bristfälliga.

Vad lagen om offentlig upphandling (LOU) säger går vi inte in på här – inte nu igen

Rivning och håltagning i tömda byggnader

Vid ej kvarboende anser, en annan som intervjuades, att handlingarna bör vara helt klara före rivning och håltagning och dessa arbeten bör utföras på en gång innan byggnadsarbetena
påbörjas:

Fördelen är att få gjort allt arbete som smutsar ner och
forsla bort rivningsmaterialet.

Problemet kan vara att handlingarna för t ex
håltagning, inte alltid stämmer(!) med verkligheten och då krävs fortfarande viss
flexibilitet i utförandet.

smiley Så var vi där igen: ”Lita aldrig på handlingarna” verkar onekligen vara dagens bästa stalltips inför ombyggnader!