ByggAi utgår ifrån byggdelen och det byggdelssytem som är mer eller mindre kopplat till den tågordning som tillämpas i nyproduktion.

ROTAi, som ännu är ett nästan oskrivet blad, har andra förutsättningar. Dessa AI kräver ett mer flexibelt handhavande p g a de så varierande förutsättningarna i ombyggnadsprojek.

I ombyggnader är det inte lika självklart (eller underförstått) vilka byggdelar som ingår och vad som skall rivas först eller om det nya byggas utanpå det befintliga. Detta vet man sällan förrän inventering gjorts.

Som denna förstudie påvisar är det dessutom en speciell och mer ”skräddarsydd” logistik som tillämpas vid ombyggnader och då i synnerhet om det finns kvarboende. Detta innebär att arbetsgången aldrig är självklar från projket till projekt

Ur användarperspektiv har bl a diskuterats att ROTAi bör utgå mer ifrån processen och inte ifrån byggnad eller byggdel. Så här säger en platschef:


Det skulle kunna behövas information som rör processen, hur man tar sig an projektet och var man lägger fokus, samt hur man utformar en kontrollplan som är anpassad till kritiska moment.”

De arbetsmoment och åtgärder för vilka ROT-arbetsinstruktioner tas fram bör utgå ifrån exempel och i möjligaste mån även beskriver hur metoden/åtgärden anpassas till de olika förutsättningar som kan förekomma i äldre hus med olika ålder och byggnadsteknik. På så sätt blir ROTAi kanske vissa ROTAi mer generellt utformade.

I övrigt bör – som också nämnts tidigare – fokus ligga på:

– arbetsmetoder med förekommande variationer

– fortlöpande inventering och undersökningmetodik

– hjälpmedel och logistik

– hänsyn till kvarboende

– hälsa och säkerhet

– kontrollplan

– hänvisning till fakta och djupare kunskaper t ex kring äldre material och byggteknik eller om miljlöstörande ämnen och provtagning etc

Om en ROTAi kan utformas så att den kan få bredare och flexiblare användning dvs oberoende av ursprunglig byggteknik och byggnadsår har det sannolikt mindre betydelse vilken typ av projekt (byggår etc) vi studerar och dokumenterar i huvudstudien. Så länge vi tar höjd för och beskriver vilka förutsättningar som användare av ROTAi skall ha i åtanke om huset är, t ex av annat byggår.

Jag bearbetar nu förslagen till vilka AI som skall tas fram samt vad vart och ett skall innehålla. Återkommer så småningom (snart!) med mer konkreta förslag!