Mot bakgrund av målet
att halvera energianvändningen i till år 2050 studeras i en
SBUF-rapport förutsättningarna för att nå detta mål. Författarna bedömer detta
som möjligt under förutsättning att:

· nya byggnader görs mycket
energieffektiva.

· det mycket omfattande
renoveringsarbete som krävs i befintlig bebyggelse tar fart.

· rejäla satsningar görs på att höja
kompetensen i alla led.

Författarna
påtalar att arbetet med upprustningen kommer att bli resurskrävande och belyser
vilka fastighetsägare som har bäst potential att lyckas uppnå energimålen.

De fastighetsägare som, enligt författarna, lyckas bäst med
energieffektiviseringar:


har ett tydligt ledarskap som ser energieffektivisering av de egna fastigheterna
som en strategisk möjlighet.


har såväl vision som förmåga att genomföra arbetet på ett jordnära sätt.


arbetar med löpande förbättringar i driften och samordnar energiåtgärder med
större ombyggnader när dessa blir aktuella.


inser att de långsiktiga åtgärderna inte alltid ger hög direkt avkastning, men
besparingar över lång tid.


tar hand om teknik, ekonomi, sociala frågor och de boendes delaktighet med ett
starkt ledarskap.