Ombyggnadsprojekt generellt antas vara mest betjänta
av arbetsinstruktioner som rör asbest, PCB, bly och möjligen legionella. Dessa arbetsinstruktioner syftar också att höja kompetens i alla led och utgöra kunskaps- och planeringsunderlag även för konsulter, beställare samt i förvaltningen. Ett bar underlag också för att utbilda fler konsulter och saneringspersonal!

Jag föreslår att det
tas fram tydliga och pedagogiskt arbetsinstruktioner för inventering,
provtagning, analys samt för en
säker hantering av hälsofarliga rivningsmaterial på arbetsplatsen.

Varje arbetsinstruktion
bör i tillämpliga delar innehålla:

– kunskap om förekomst

– metoder för identifiering respektive bedömning

– metoder för sanering och hantering av kontaminerat avfall

– regelverk och särskilda föreskrifter

– arbetarskydd och skydd mot exponering för omgivningen

Läs
mer. Miljöstörande material i byggnader

– AI 1: Miljlöinventering – översikt

En arbetsinstruktion för att hantera helheten kring inventering, upphandling och planering av arbeten.

·
Vilka material och
ämnen kan tänkas ingå i inventeringen? Byggår/ombyggnadsår

·
Vilka prov skall tas
var? Byggår/planerade åtgärder/ rivningens omfattning och praktiska
förutsättningar

·
Vid icke-förstörande
inventering – vilka kontroller och prov skall göras under arbetets gåmg?
Upprätta inventeringsplan för entreprenaden

·
Hur skall avfall
omhändertas? Generell vägledning

– AI 2 och 3: PCB respektive Asbest

Arbetsinstruktioner
kring PCB kan utformas så att de är både en vägledning för identifiering av
PCB, metodbeskrivning sanering samt skyddsåtgärder. En genomarbetad
arbetsinstruktion kan då användas både av beställare, konsulter och
entreprnerörer som underlag vid upphandling, vid planering av entreprenaden och
arbetsberedning samt i utbildningssammanhang.

·
Förekomst i byggnader, exempel och årtal

·
lagar. regler och rekommendationer

·
Inventeringsmetodik provtagning och hantering av prover och svar

·
Sanering och hantering av PCB-haltiga material

·
Planering av arbeten och samordning med övriga arbeten

·
Skaderisk och skyddsåtgärder

·
Avfallshanetering PCB

Läs mer: PCB i byggnader

– AI 4 och 5: Bly respektive kvicksilver

Förekomst, rivning, hantering och
risker.

– AI 6: Legionella

En arbetsinstruktion över
systematik vid mätningar, provtagning och inventering av riskkonstruktioner för
legionella samt beskriver metod/er för sanering och förebyggande åtgärder. En
sådan arbetsinstruktion kan användas både i förvaltning och utbildning samt vid
arbetsberedning i projekt.

Läs mer: Legionella

Genomförande

En hel del kunskaps och bildunderlag kring miljöstörande ämnen
bedöms finnas tillgängligt att
sammanställa för ändamålet.

Exempel på inventeringsgång, provtagning och
sanering bör kunna göra i samarbete med några av de företag som speciliserat
sig på sanering.

Kunskap, underlag, och projekt att studera förväntas kunna fås via bl a VVS-företagen och Riv
och saneringsentreprenörerna.

Kommentar:

Här har vi prioriterat några av de ämnen som bedöms vanliga i bl a miljonprogransområden och där det finns tydliga regler, dvs ämnen som varje ”ombyggare” kan förvänta sig att stöta på i något projekt!

I realiteten finns flera miljöfarliga ämnen och material från
s k sjuka hus som kan behöva identifieras och saneras.

Jag föreslår att vi i nuläget begränsar oss till att ta fram
AI för ovan föreslagna ämnen, och att vi m h a de erfarenheter och metoder som dokumenteras
i dessa ev kan utveckla ytterligare MiljöAi framöver 😉