Blog Image

ROTbloggen

Om ROTbloggen

ROTbloggen är skapad inom ramen för en studie om renovering och ombyggnad. Projektet genomförs av Malmö högskola på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.

Underlag för handbok

Miljö och hälsa Posted on 2012-10-23 11:38

I MOR-projektet som jag själv medverkade i en gång i tiden och som jag redan refererat till här på bloggen, studerades förekomst av vissa ämnen, bl a bly, kvicksilver och PCB i gamla hus.

Hur mycket av dessa ämnen som idag finns kvar är osäkert, men det är ju just detta som kontrolleras vid en miljöinventering. I det aktuella projektet tog också fram underlag som då syftade till att utvecklas till en handbok i miljöivnetering.

Kanske kan dessa förslag komma till nytta idag i samband med utveckling av arbetsinstruktioner och kunskapsunderlag? Här följer några – resten finns i slutet av rapporten, sid 57 och framåt.

BLY:

KVICKSILVER:

PCB:Mögel!

Miljö och hälsa Posted on 2012-10-23 11:11

BETSI´s undersökningen
visar att cirka 30 procent av småhusen och ungefär 15 procent av övriga
byggnader har mögelpåväxt som kan ha betydelse för inomhusmiljön. Mögel
förekommer i stort antal byggnader är källare, uteluftsventilerade krypgrunder
och vindar. Förekomst av vattenskador ingår inte i bedömningen,

Inandning av mögelceller, delar av mögelceller eller sporer
kan ge upphov till flera olika medicinska effekter.

Hälsoeffekter

 • Allergier
  mot mögel (ovanligt)
 • Inflammation
  i luftvägarna (vanligt).

Symptomen kan vara irritation i luftvägarna, hosta och
klåda, ibland även ledvärk,

trötthet och koncentrationssvårigheter då inflammation kan spridas
till andra delar av kroppen.

Även om man inte längre utsätts för mögel kan besvär kvarstå
under många år liksom överkänslighet mot lukter.

Skador på lungorna

Om man utsätts för mycket höga mängder mögelceller, t ex i
yrkeslivet, kan en allvarlig inflammation med granulom i lungan utvecklas s k
lantbrukarlunga. En annan allvarlig lungsjukdom (sarkoidos) misstänks kunna
förorsakas av mögelexponering.

Mögelceller förekommer dessutom ofta tillsammans med olika
bakterier som i sig är bärare av starkt inflammatoriska ämnen!

Hur farlig är då exponering för mögel?

Ovanstående tillstånd kommer från hög exponering och/eller i
samband med nedsatt immunförsvar. Det verkar dock inte som om exponeringen
behöver pågå under lång tid för att skada skall uppstå.

Akut giftighet

Vissa mögelsorter bildar toxiner (gifter) som kan skada
lever och centrala nervsystemet.

Behövs mer fakta än så här?

Detta är långt ifrån en vetenskaplig research från min sida,
och det kvarstår många frågor och funderingar t ex:

– Mögelsporerna lever väl kvar i eller skadar lungvävnaden
eftersom symptomen är så långvariga?

– Kan mögelexponeringen effekter jämföras
med asbest exponering?

Om inte annat så är ju denna information ganska
avskräckande: Lokal tillväxt av mögelceller kan förkomma på huden hos
människor!

Slusatser

Mer fakta kring mögelexponering i byggsammanhang kanske kan fylla
en viktig funktion?

För mig räcker det att veta att exponering för mögel är
hälsofarlig: jag föreslår därför en Arbetsinstruktion kring hantering av mögel
och mögelskadat material i byggnader fylla ett akut behov för anställda i
byggbranschen!

MögelAI bör ta upp:

 • Fakta
  om mögelförekomst i byggnader – riskkonstruktioner/skador
 • Identifiering
  av olika farliga mögelsorter
 • Särskilda
  åtgärder vid rivning och hantering
 • Personliga
  skyddsåtgärder
 • Hygienåtgärder
  för att undvika att ta med mögelsporer hem från jobbet eller få det i maten, då mögel kan vara giftigt att förtära.

Länkar:

http://www.svenskahusdoktorn.se/moegel

http://www.biofact.se/reports/pdf/Mould%20indoor.pdf

http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Mogelgifter/

Så mår våra hus – rapport