I rapporten Ombyggnad av miljonprogrammet – information och riktlinjer vid projektledning anger författaren följande intressanta iakttagelser (inklusive referenser):

”De större ombyggnaderna har visat sig vara
överinvesteringar som inte har gett samma avkastning tillbaka (Andersson,
Erlandsson & Nilsson 2001).”

”De boende värderar främst förbättringar av de
sociala förhållandena, men sådana saknas för de flesta ombyggnadsprojekt som
har genomförts inom miljonprogrammet (Carlén & Cars 1990).”

I rapporten sammanfattas viktiga förutsättningar och strategier för att lyckas med förnyelse och upprustning av miljonprogramsområden.

12 steg till framgång vid områdesförnyelse

 • Ägardirektiv – en tydlig
  vilja hos ägaren att vilja genomföra nödvändiga förändringar. De måste
  även inse att förnyelsearbetet kommer kräva tid och insatser på flera
  plan.
 • Kunskap – Arbetet måste
  baseras de boendes livsvillkor, ekonomi, hälsa och attityder till förändring
  samt områdets historia och upprustningsbehov. Denna kunskap bör finnas hos
  allainblandade aktörer, byggare, konsulter och arkitekter.
 • Helhetssyn – Parallellt
  med den fysiska upprustningen bör frågor om välfärd, sysselsättning och segregation
  behandlas t ex genom samarbete med andra aktörer, t.ex. kommun och skola.
 • Nytänkande i fråga om förvaltning och organisation –En aktiv förvaltning samt engagerad personal. I mångkulturella
  områden är det viktigt att även organisationen är mångkulturell.
 • Kommunikation – Hyresgästerna
  bör regelbundet få veta vilka förändringar som planeras och vad som kommer
  att hända under arbetets gång. Detta skapar delaktighet hos hyresgästerna.
 • Mobilisering och delaktighet – Det är viktigt att hyresgästerna känner att de kan vara med och påverka
  utvecklingen, t ex via informationsträffar, hembesök och gemensamma
  vandringar i området.
 • Upprustning/förnyelse – En
  fysisk inventering visar var vad som måste åtgärdas. Den väcker även
  intresse hos de boende, men man bör vara tydlig från början ekonomiska
  ramar som gäller för upprustningen.
 • Fysiska förändringar – Långsiktighet
  och hänsyn till vilka behov som finns.
 • Sammanlänka med övriga staden – Många miljonprogram är byggda som öar, vilket ger både fysisk och
  social isolering. Sammanlänkning med övriga staden genom ex. utbyggnad av
  kollektivtrafik och förtätning ger ett stort värde.
 • Identitet som ger självförtroende – Betoning bör ges på det positiva som ger området
  e särprägel så att de boende får känna stolthet över sitt område.
 • Effektkontroll – Det är
  de boendes nöjdhet som avgör om förändringsarbetet har lyckats.
 • Ekonomi – Det måste
  finnas ekonomiska möjligheter till långsiktiga satsningar och ofta krävs
  att hela stadsdelen förändras.

————————————————————————–

Jag har rationaliserat lite, stuvat om och tagit fasta på
följande:

 1. Kunskap bör vara en grundförutsättning!
 2. Helhetssyn – likaså, och bör innefatta allt ifrån ekonomi,
  långsiktighet och byggnadsteknik till sociala förhållanden, trygghet och
  trivsel.
 3. Kommunikation, delaktighet och engagemang – det kräver sin man
  (eller kvinna)! Det är som författaren till rapporten skriver viktigt med
  gränsdragning och tydliga ramar. Annars riskera förväntningarna och kraven
  från hyresgäster bli högre – än budgeten. Det kan lösa sig att lägga
  resurser på en bra och väl genomarbetad kommunikation.
 4. Ta tillvara områdets
  särprägel –
  bygg inte bort det som upplevs som positivt med området.
 5. Långsiktighet – inte enbart ur förvaltningsperspektiv utan också ur boendeperspektiv!

Dvs 5 ”ynka” steg för framgång i miljonrustningen! smiley