Rapporten: Ombyggnad
av miljonprogrammet –
information och riktlinjer vid projektledning från KTH beskriver
erfarenheter från en studie av ett ombyggnadsprojekt i en
bostadsrättsförening.

Några av problemen för
genomförandet beskrivs som:

– Ritningarna
från den ursprungliga byggnaden stämde inte överens med verkligheten, t ex låg
fler rör diagonalt i schakten istället för horisontellt som
på ritningarna, vilket skapade problem i samband med stambytet.

– Måtten på
byggprodukter som skulle bytas ut hade andra mått än dagens standardiserade,
vilket skapade problem när de skulle ersättas med nya produkter.

– Byggnaderna
var inte förberedda för dagens installationslösningar.

– Kommunikationsproblem
med de boende.

Kommunikation ÄR
tidsödande

Ett problem för
föreningen var att förvaltaren (styrelsen?) ständigt fick mycket frågor, vilket
upplevdes som ”tidsödslande”. Vidare anser rapport författaren att:

”många av
frågorna är sådana som inte borde ha ställts, eftersom de redan hade hanterats
inom projektet.”

Rättvisa åtgärder

En annan fråga som har
vållat svårigheter var föreningens s k
”rättvisekrav”: att alla bostadsrättsinnehavare ska få lika stora underhållsåtgärder. Exempelvis fick de
som själva hade låtit installera en diskmaskin tidigare själv stå för
ominstallationen efter utförd åtgärd. Eftersom inte samtliga boende hade
diskmaskin ingick inte detta i rörläggarens åtagande). När de som hade
diskmaskin själva skulle installera tillbaks denna uppstod en del vattenskador.

Mina reflektioner:

– Både styrelserepresentanter och anlitade förvaltare bör ha i
åtanke vems intressen de har ansvar för och vilka deras kunder är – inte minst
i en bostadsrättsförening där dessa frågvisa individer gjort privata investeringar!

– Om ”fel” frågor kommer upp från boendes sida – då har
kanske både kommunikationen och den demokratiska processen i föreningen varit
dålig – från början?

– Jag kan förstå hur det kan bli problem att inte fördela
kostnaderna exakt lika i en bostadsrättsförening – hur motiverat och lönsamt det
än hade varit med flexibilitet även för en BRF!

– Problemet med att inte kunna utföra exakt samma åtgärder i varje
lägenhet eller i varje etapp av ett upprustningsprojekt har påtalats i även vår studie. Det är kanske lättare för t ex ett allmännyttigt
bostadsföretag att ta de beslut som krävs, men problemet att förklara varför en lägenhet har större underhållsbehov än en annan
osv… kan finnas även här.

– Än finns mycket att förbättra! smiley