Boverkets utredning BETSI, om det svenska byggnadsbeståndets status, tar upp följande miljö och hälsofarliga ämnen:

– Asbest

– PCB.

– Radon/Blåbetong

– Legionella

– Kvävedioxid

– Formaldehyd

– Flyktiga organiska föreningar, VOC

I syfte att prioritera och motivera utveckling av
arbetsinstruktioner diskuteras de olika ämnen nedan:

Miljö och
hälsofarliga byggnadsmaterial

Sanering av asbest och PCB omfattats av byggnadstekniska
åtgärder som även medför hälsorisker för sanerarna samt för övriga rivnings-
och byggnadsarbetare och för kvarboende.

Rivning av blåbetong bedöms däremot inte utgöra någon akut
förhöjd risk för omgivning i samband med rivning.

Ett annat ämne som förekommer är bly i t ex avloppsstammar av gjutjärn. BETSI tar inte upp detta i sin lista, men det är definitivt ett material som hanteras i samband med vissa ROT-jobb och riskerar då att blandas med övrigt avfall.

Även komponenter med kvicksilver kan förekomma i omlopp men är generellt enklare att hålla isär vid rivning. Om detta sedan görs är ju en annan fråga, men det känns i jämförelse som lite ”overkill” att ta fram en hel arbetsinstruktion kring detta. Bättre att prioritera andra moment, tycker jag…

Legionella

Legionella innebär hälsovådlig bakterietillväxt i
VA-systemet, VVC etc. Risker för exponeringen för legionella uppstår främst i
samband med användning av varmvattnet ur systemet.

Det kan vara svårt att fastställa att legionella förekommer
i ett system. Det är vid inventering av varmvattentemperaturer och rörsystemets
uppbyggnad som risken för legionella bedöms. Genom att åtgärda systemet enligt
riktlinjer kan risken för legionella undvikas.

Sanering av legionella kan utföras dels via tekniska
åtgärder i varmvatten- och rörsystem, dels genom upphettning av varmvattnet som
cirkulerar i systemet.

Emissioner i inomhusluften

För övriga ämnen (samt radon) som uppmätts i inomhusluften
innebär dels brister i ventilation (kvävedioxid) samt emissioner från
byggmaterial (ofta nyare och omfattas därför sällan vid en ombyggnad) och/eller
från kemikalier mm som används vid förvaltning eller brukande av byggnaden.

Åtgärderna mot dessa emissioner är främst förbättringar
avseende ventilationen. Metoderna kan variera med olika byggnader förutsättningar.
Arbetsinstruktioner skulle kunna tas fram baserade på olika åtgärder i
ventilationssystemet. Denna förstudie omfattar dock inte inventering av sådana
åtgärder, men det kan ju bli en fråga för framtiden att titta närmare på?

Slutsats

Ovanstående resonemang leder fram till slutsatsen att
ombyggnadsprojekt generellt främst är betjänta av arbetsinstruktioner som rör
asbest, PCB, bly och möjligen legionella (som även kan användas av förvaltningen).

Varje arbetsinstruktion bör i tillämpliga delar innehålla:

 • kunskap
  om förekomst
 • metoder
  för identifiering respektive bedömning
 • metoder
  för sanering och hantering av kontaminerat avfall
 • regelverk
  och särskilda föreskrifter
 • arbetarskydd
  och skydd mot exponering för omgivningen

Syftet med att upprätta AI för t ex asbest och PCB som ändå oftast saneras av specialfirmor är dels:


– att vår studie indikerar att de inventeringar som gjorts inför projektet och upphandlingen ofta är bristfälliga och därmed otillförlitliga för entreprenören!

– att dokumentera goda exempel

– kunna sprida kunskapen till byggarbetsplaster, konsulter och användas i utbildningsammanhang(!)

– men framförallt för att säkerställa att allt verkligen identifieras och hanteras på ett betryggande sätt genom att all personal på arbetsplatsen skall ha kunskapen tillgänglig!