Denna rapport från Halmstad Högskola: Hållbar och resurssnål ombyggnad behandlar:

 • Problem
  under produktionsfasen i ombyggnadsprojekt
 • Vanliga
  åtgärder för att spara energi vid ombyggnad
 • För- och
  nackdelar med energisparåtgärder
 • För- och
  nackdelar med värmeåtervinning
 • Potentiella intressekonflikter
  mellan de olika förutsättningarna: varsamhet, tillgänglighet, energieffektivisering,
  ekonomi och social status.

Förutom kostnaderna för att bygga om kontra de boendes ekonomiska
möjligheter att bo kvarta även intressekonflikten kring bevarande av byggnadens
ursprungliga utformning och sociala status (benämns i rapporten kulturarvet) kontra omfattande åtgärder
t ex på energisidan.

Rapportens förslag
till forskningsfrågor:

 • Hantering
  av kvarboende och brukarens medverkan i ombyggnadsprocessen.
 • Effektivisering
  av byggproduktionen vid ombyggnad t ex avseende industrialiseringsfrågor,
  väderskydd och logistik samt organisation och produktionsplanering.

Att författarna till rapporten nämnt forskningsområden i
ovanstående ordning är en petitess:

Jag tycker dock att det är viktigt att
lyfta fram effektivitets-, metod och organisationsfrågorna som prioriterade
eftersom det är just detta som får effekt även på brukarens säkerhet och hur
denne upplever projektet, tider och störningar!