Blog Image

ROTbloggen

Om ROTbloggen

ROTbloggen är skapad inom ramen för en studie om renovering och ombyggnad. Projektet genomförs av Malmö högskola på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.

Motfallstak – konstruktionsprincip och resning

Miljonprogrammet Posted on 2012-10-12 15:07

Det är tydligen vanligt förekommande med motfallstak, dvs tak som lutar inåt, i miljonprogrammet.

I syfte att förbättra energistatus och avvattning av dessa tak väljer en del att resa taken och i vissa fall att bygga på en våning på husen.

I förstudien tagit fram en konstruktionsskiss på utförandet:

Det kanske finnas anledning att studera metoden för resning av motfallstak och utveckla arbetsinstruktioner för processen och kritiska moment samt utförande av isolering och takavvattning.

Förhoppningen är att vi under huvudstudien hittar ett pågående projekt för att dokumentera arbetsgången och värdefulla erfarenheter från just resning av denna platta och/eller motfalls tak.

Någon som har ett takresningsprojekt på G?Ombyggnad är inte nybyggnad – processen behöver därför särskild fokus!

Övrigt, funderingar/slutsatser Posted on 2012-10-12 09:57

Det som skiljer ombyggnad från nyproduktion är logistiken
och planering
av arbeten. Särskilt vid kvarboende blir denna skillnad tydlig, t
ex:

– För att de boende inta skall behöva vara utan badrum allt
för länge. Renoveras några badrum i taget och alla arbeten utförs ofta inom
loppet av några veckor.

– Om hela objektet är tomt på hyresgäster kan arbetena
däremot utföras enligt samma logistik som vid nyproduktion, dvs fler enheter
hanteras samtidigt och olika yrkesgrupper behöver inte trängas i samma badrum.

– Den totala tiden för färdigställande kan alltså tillåtas bli betydligt
längre än vid kvarboende.

Planeringen och utförande av det mest komplexa arbetena i ett ombyggnadsprojektet blir sannolikt ”normgivande” för de flesta
arbeten i projekt. När badrum och kök är klara kanske målning skall utföras
osv.

Stambyten i allmänna utrymmen kan på samma sätt antas
beroende av i vilken turordning badrum och kök renoveras.

Utan några boende alls i projektet kan ett ombyggnadsprojekt hanteras
betydligt mer rationellt:

– rivning och håltagning utföras först

– när bygget är
”blåst” utförs ombyggnad, renovering samt all nyinstallation.

I vår studie fanns ett projekt där vissa
lägenheter var tomma för att kunna helrenoveras. Detta gällde inte hela hus
eller ens hela trappuppgångar utan enstaka lägenheter där hyresgästerna själva sagt
upp kontraktet och flyttat.

Förvaltarens strategi var här att inte hyra ut uppsgada lägenheter förrän de renoverats. Eftersom det var enstaka lägenheter spridda i området bör ungefär samma förutsättningar för
genomförandet gälla för dessa tomma lägenheter som för resten av området/huset. Det går t ex inte att börja riva ytskikt eller stammar överallt på en gång.

Slutsats:

Processen för ett ombyggnadsprojekt är inte lika den för
nyproduktion och kan därför behöva särskild fokus för att ändå bli så rationell
som möjlig!